Talen

 • Nederlands
 • English
 • Français
 • Español

U wilt omgang met uw kind in het buitenland

Het is mogelijk om met uw kind dat in het buitenland woont omgang te krijgen. Hieronder vindt u de verschillende manieren om dit te bewerkstelligen.

Haags Kinderontvoeringsverdrag
Wat kunt u doen
Niet nagekomen internationale omgangsregeling

Haags Kinderontvoeringsverdrag

Op grond van artikel 21 van het Haags Kinderontvoeringsverdrag is het mogelijk om een verzoek tot internationale omgangsregeling in te dienen bij de Centrale autoriteit. Dit kan voor kinderen onder de 16 jaar. De centrale autoriteiten hebben de verplichting om samen te werken en ervoor te zorgen dat het omgangsrecht op goede wijze kan worden uitgeoefend. Zij kunnen een gerechtelijke procedure instellen tot het bevorderen, regelen of beschermen van het internationale omgangsrecht.
Het is gebruikelijk dat ouders eerst samen eruit proberen te komen voordat ze het Verdrag inroepen.

Wat kunt u doen

Er zijn verschillende mogelijkheden om met uw kind die in het buitenland woont omgang te krijgen.

1. Onderlinge regeling
Neem contact op met de ouder in het buitenland en probeer samen tot een omgangsregeling te komen. Voor bemiddeling kunt u de hulp van een vriend of een familielid inroepen. Ook kunt u professionele hulp van een bemiddelaar, mediator inroepen. Voor namen van professionele bemiddelaars en mediators kunt u contact met ons opnemen.
Indien u tot een regeling komt, kunt u deze laten bekrachtigen in beide landen zodat u beiden eraan gehouden bent.

2. Verzoek tot internationale omgangsregeling via de Centrale autoriteit
U kunt een verzoek tot internationale omgangsregeling indienen bij de Centrale autoriteit. De Centrale autoriteit neemt twee soorten verzoeken in behandeling:

1. als er geen omgangsregeling is en de achtergebleven ouder wenst omgang met het kind;
2. als er een nationale omgangsregeling is en de ouder met het gezag vertrekt naar het buitenland. De Centrale autoriteit kan helpen om de omgangsregeling door te zetten in het buitenland.

Belangrijk is of het kind is ontvoerd naar een land dat aangesloten is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag of niet aangesloten is bij dit Verdrag.

Klik op landeninformatie om informatie over het land te krijgen. Lees hieronder wat u kunt doen.

Snelheid procedure
De Nederlandse Centrale autoriteit heeft geen invloed op de procesregels van het buitenland. Wel heeft zij het recht op informatie over de procedure. Indien de procedure lang duurt dan kan zij aangeven dat dit niet de gebruikelijke tijdsduur is voor een normale omgangszaak. De Nederlandse Centrale autoreit kan geen invloed uitoefenen op de procedure.

Voorbeeld:
Piet en Olga hebben 2 kinderen en wonen in Nederland. Zij gaan scheiden en Olga gaat terug naar Slovenië om bij te komen. Olga kan niet zonder haar kinderen maar wil in Slovenië blijven en dient na een aantal maanden een verzoek tot teruggeleiding in bij de Centrale autoriteit (CA). Dit wordt afgewezen op de grond dat de kinderen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben. Olga dient daarna een verzoek tot internationale omgangsregeling in bij de CA alsmede het verzoek foto’s van de kinderen te sturen. Piet heeft een brief van de CA ontvangen met deze verzoeken. Piet kan op het voorstel ingaan maar ook zelf een voorstel doen. Hij kan contact opnemen met Olga maar ook met een advocaat. Piet en Olga zijn er samen uitgekomen en er is nu een internationale omgangsregeling tot stand gekomen.

3. Rechterlijke procedure starten in het buitenland
U kunt een gerechtelijke procedure starten voor een internationale omgangsregeling in het land waar het kind naartoe is gebracht. Hiervoor moet u contact opnemen met een advocaat in het desbetreffende land. Deze kan u van verdere informatie voorzien.
Het opstarten van een gerechtelijke procedure kunt u altijd zelf doen, maar mocht het kind naar een verdragsland ontvoerd zijn dan kan de Centrale autoriteit de gerechtelijke procedure voor u starten. Als u besluit zelf een procedure te starten voor een internationale omgangsregeling in het land waar uw kind zich bevindt dan treedt de Centrale autoriteit niet meer voor u op. Een verzoek tot internationale omgangsregeling wordt in dat geval niet meer verder behandeld door de Centrale autoriteit.

Niet nagekomen internationale omgangsregeling

Als er een internationale omgangsregeling bestaat maar deze wordt niet nagekomen dan kan er geen verzoek bij de Centrale autoriteit ingediend worden. De ouder moet zelf een advocaat in de arm nemen in het land waar het kind verblijft en via een procedure zorgen voor naleving van de omgangsregeling. Dit kan via een procedure van erkenning en tenuitvoerlegging.

Voorbeeld:
Joost en Maria hebben samen een dochter waarover zij gezamenlijk gezag hebben. Maria vertrekt met de dochter naar Oostenrijk. Joost doet een verzoek tot teruggeleiding maar trekt dit in nadat ze samen afspraken hebben gemaakt over de verblijfplaats van de dochter en de omgangsregeling. Maria start enige tijd later een procedure in Oostenrijk om het volledige gezag over de dochter te krijgen. De rechtbank honoreerde dit verzoek en Joost kreeg een bezoekrecht.
Iedere maand gaat Joost naar Oostenrijk om zijn dochter te zien. Op een gegeven moment blijkt Maria verhuisd te zijn en komt zij de omgangsregeling niet na. Joost wil zijn dochter zien en wil dat de omgangsregeling nagekomen wordt. Hij kan dit niet meer via de Centrale autoriteit vragen maar moet zelf een procedure in Oostenrijk starten.

Als u vragen heeft over het formulier of over uw situatie neem dan contact met ons op.

 • Procedure Verdragsland
  Bij de Nederlandse Centrale autoriteit kunt u een verzoek tot internationale omgang met uw kind indienen. Voor het verzoek moet u een aanvraagformulier invullen. De landen die aangesloten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag hebben een Centrale autoriteit aangesteld. De Nederlandse Centrale autoriteit stuurt het verzoek door naar de Centrale autoriteit van het land waar het kind zich bevindt. Deze Centrale autoriteit stelt de verblijfplaats van het kind vast. De centrale autoriteiten proberen eerst tot een vrijwillige totstandkoming van een internationale omgangsregeling te komen. Lukt dit niet dan wordt er een gerechtelijke procedure gestart waarin de rechtbank van het land waar het kind zich bevindt, wordt verzocht om een internationale omgangsregeling vast te stellen.
  Let op! Indien u een verzoek tot internationale omgangsregeling indient bij de Centrale autoriteit dan vervalt uw eventuele mogelijkheid tot indienen van het verzoek tot teruggeleiding.
 • Procedure Niet-Verdragsland
  De landen die niet aangesloten zijn bij een van de internationale verdragen hebben geen Centrale autoriteit. De Nederlandse Centrale autoriteit registreert de zaak en stuurt het door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt het verzoek zo spoedig mogelijk door naar de Nederlandse ambassade/consulaat in het betreffende land. Zij probeert langs diplomatieke weg een oplossing te vinden en/of u op weg te helpen in het betreffende land.


Formulier: Indiening aanvraag internationale omgangsregeling

Stuur het formulier op naar:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Justitieel Jeugdbeleid
Centrale Autoriteit Internationale Kinderontvoering
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Zusterorganisaties
116000
Mediation bureau
IPCAS
Contact
 +31 (0)88 - 800 90 00
 info@kinderontvoering.org
>> Meer informatie
Supported by

With the support of
the European Commission,
Daphne Programme.
Associated member