IND bij mediator bijeenkomst 13 april 2017

IND bij mediator bijeenkomst 13 april 2017

Tijdens de meest recente mediators bijeenkomst is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgenodigd om een presentatie te verzorgen. De crossborder mediators hebben geregeld te maken met vraagstukken die te maken hebben met asielaanvragen. De IND is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie en beoordeelt wie er in Nederland mag verblijven en wie Nederlander mag worden.


Een verblijfsvergunning kan worden verkregen als een van de volgende vier toelatingsgronden van toepassing is. Een verblijfsvergunning kan verkregen worden als de asielzoeker in eigen land wordt vervolgd wegens ras of sociale groep, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging. De tweede grond betreft de asielaanvraag als er een risico bestaat op doodstraf of executie, marteling, onmenselijke of vernederende straf. Een derde grond ziet op de situatie dat het land van herkomst niet voldoende veilig is, bijvoorbeeld vanwege een oorlog, kan een persoon asiel verkrijgen. Tot slot kan asiel verkregen worden als de echtgenoot, partner, vader, moeder of minderjarig kind kort geleden een verblijfsvergunning asiel in Nederland heeft verkregen.


Indien een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is afgegeven, kunnen gezinsleden overkomen. Er dient tijdig een machtiging voorlopig verblijf (MVV) te worden aangevraagd. Tijdig is binnen een periode van drie maanden. Dit wordt ook wel de nareistermijn genoemd. Indien buiten deze termijn een aanvraag wordt ingediend, wordt deze behandeld als zelfstandige aanvraag. Een MVV kan ook worden aangevraagd middels een reguliere verblijfsaanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin. Daarnaast kan reguliere verblijfsaanvraag voor het uitoefenen van familie- of gezinsleven op grond van artikel 8 EVRM worden gedaan.


Een verblijfsvergunning regulier kan worden aangevraagd voor een specifiek doel, onder te verdelen in familie en gezin, studie, arbeid, humanitair. Indien de situatie of het verblijfsdoel wijzigt, kan een wijziging van de vergunning worden aangevraagd. Een voorbeeld van een wijziging kan zijn dat een vergunning voor verblijf bij een echtgenoot is verkregen en vervolgens heeft er een echtscheiding plaatsgevonden. De crossborder mediators hebben tot slot verschillende casussen voorgelegd en besproken met de IND.


Mw. mr. I. Kroezen, coördinator Mediation Bureau en project-assistent LEPCA

   /   
Deel dit bericht facebook twitter Google Bookmarks LinkedIn

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais