FAQ

Centrale Autoriteit

Ik heb een brief van de Centrale autoriteit ontvangen, wat nu?

U heeft een brief ontvangen van de Centrale autoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wellicht bent u hiervan geschrokken en wilt u weten wat u nu moet doen. In deze brief kunnen verschillende dingen staan. U kunt worden verzocht tot vrijwillige terugkeer van uw kind naar het land van waaruit het is meegenomen of u kunt een verzoek ontvangen om mee te werken aan de totstandkoming van een internationale omgangsregeling. De andere ouder van uw kind heeft het verzoek ingediend, meestal is dit juridisch gezien gebaseerd op het Haags Kinderontvoeringsverdrag waarin zowel internationale kinderontvoering als internationale omgang worden geregeld. Het Centrum IKO kan u uitleg geven over wat u kunt verwachten, over de verschillende procedures en wat u kunt doen. Tevens kan het Centrum IKO u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, die ervaring heeft met kinderontvoeringszaken, zowel in Nederland als in het buitenland. Het Centrum IKO denkt graag met u mee, dus neem contact op voor advies op maat.


Waarin verschilt de Centrale autoriteit van het Centrum IKO?

Centrum Internationale Kinderontvoering:

 

Organisatie

Het Centrum IKO heeft tot taak een ieder bij te staan met advies, begeleiding, voorlichting en mediation, die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos contact opnemen, wel zijn de telefoonkosten voor uw rekening. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis, daar waar het om Internationale kinderontvoering gaat. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee met aandacht voor het belang van uw kind. Het Centrum IKO is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur. In noodgevallen is het Centrum IKO 24 uur per dag bereikbaar.

 

Expertise

Het Centrum IKO is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken, waarbij één van de ouders het kind over de grens heeft meegenomen of heeft achtergehouden.

De medewerkers beantwoorden vragen op het gebied van internationale kinderontvoering en internationaal familierecht in ieder geval:

•        Internationale kinderontvoering

•        Dreigende internationale kinderontvoering

•        Toestemming voor vertrek

•        Internationale omgangsregeling

•        Crossborder mediation

De medewerkers kunnen ouders ook behulpzaam zijn bij het invullen van het aanvraagformulier waarmee een verzoek tot teruggeleiding van een ontvoerd kind kan worden ingediend bij de Centrale autoriteit of waarmee een verzoek voor internationale omgang met uw kind kan worden ingediend.

Daarnaast kan het Centrum IKO u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten in binnen- en buitenland en andere relevante professionals.

Het Mediation Bureau is onderdeel van het Centrum IKO en coördineert de crossborder mediations bij internationale kinderontvoering, internationale omgang en toestemming voor vertrek. Crossborder mediation biedt ouders de mogelijkheid om overeenstemming te bereiken over de verblijfplaats van het kind en/of afspraken te maken over een internationale zorg- en omgangsregeling. Er wordt gewerkt met een uniek ‘pressure cooker’ model, waarbij ouders onder begeleiding van twee ervaren crossborder mediators, binnen maximaal drie sessies van drie uur aan een oplossing werken. Hierdoor hebben ouders en kind snel duidelijkheid. Zie de brochure van het Mediation Bureau in het Nederlands en Engels.

 

De Centrale autoriteit:

 

Organisatie

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (verder: Centrale autoriteit) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Centrale autoriteit voert namens de Minister van Justitie en Veiligheid de taken uit die voortvloeien uit het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De taken en bevoegdheden van de Centrale autoriteit zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering. Daarnaast geeft de Centrale autoriteit uitvoering aan de verplichtingen onder de Europese Verordening Brussel II bis. en het Haags Kinderbeschermingsverdrag. De werkzaamheden van de Centrale autoriteit bestaan uit:

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde of achtergehouden kinderen;

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van verzoeken om internationale omgang;

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van zorgmeldingen en verzoeken om informatie in het kader van internationale kinderbescherming;
•        het voeren van regie op de keten van internationale kinderontvoering.

De Centrale autoriteit van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 10:00 tot 12:30 uur. Het telefoonnummer is +31 (0)70 370 62 52.

 

Expertise

De Centrale autoriteit heeft een stelselverantwoordelijkheid, waarbij faciliteren, verwijzen en informeren sleutelwoorden zijn. De Centrale autoriteit heeft kennis van de wet- en regelgeving, de relevante verdragen en de Verordening Brussel IIbis. Bij ontvoering van het kind naar het buitenland stuurt zij het verzoek naar de Centrale autoriteit van het land waar het kind zich bevindt. Zij houdt vervolgens de achtergebleven ouder in Nederland op de hoogte van alle ontwikkelingen van zijn of haar zaak. Bij inkomende verzoeken (waarbij het kind naar Nederland is meegenomen) informeert de Centrale autoriteit de meenemende ouder die zich in Nederland bevindt over het verzoek van de andere achtergebleven ouder, waarbij de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer van het kind als uitgangspunt wordt genomen. Voor het bereiken van vrijwillige terugkeer, is crossborder mediation een goed bruikbaar instrument.


Centrum IKO

Zijn er bij het Centrum IKO advocaten werkzaam die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken?
Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam, geen advocaten. Wij hebben wel contact met advocaten die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken, zowel in Nederland als het buitenland. Mocht u een advocaat nodig hebben, neemt u dan contact met ons op voor een advocaat in uw regio.
Wat kan het Centrum IKO voor mij betekenen?

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering zijn juristen werkzaam. Zij bieden actuele informatie, advies en begeleiding aan ouders, overige betrokkenen en aan degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met een (dreigende) internationale kinderontvoering. Wij geven algemene informatie over zaken die met internationale kinderontvoering te maken hebben en specifieke informatie en advies gericht op uw persoonlijke situatie. Deze informatie is onpartijdig.

Telefoongesprekken en contacten zijn strikt vertrouwelijk. Wij houden ons aan de wetgeving op de privacy.

Wij treden niet op als procesvertegenwoordiger of advocaat. Wel kunnen wij u begeleiden en indien nodig doorverwijzen naar een advocaat of bemiddelaar.
Neemt u hiervoor contact met ons op.


Instellingen

Wat kan de politie voor mij betekenen?
De politie kan als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering verschillende dingen voor u doen. Bijvoorbeeld een aangifte opnemen van onttrekking aan het gezag of een aantekening maken in het dagrapport van een dreigende ontvoering. Meer informatie hierover en wat de gevolgen zijn vindt u op: Politie.
Wat kan een ambassade/consulaat voor mij betekenen?
De Nederlandse ambassade en consulaten beschermen en behartigen de belangen van Nederlanders in het buitenland. U kunt beter contact opnemen met de Centrale autoriteit of neem contact met ons op.

Voor meer informatie over de Nederlandse ambassade: www.mfa.nl

Wilt u specifieke informatie over de Nederlandse ambassade in een bepaald land klik dan op Landeninformatie.


Internationale kinderontvoering

Wat is internationale kinderontvoering?

Er is sprake van internationale kinderontvoering als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder. Ongeoorloofd betekent in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had, of zonder toestemming van de andere ouder.

Het belangrijkste verdrag dat ziet op internationale kinderontvoering is het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Dit verdrag is van toepassing op kinderen jonger dan 16 jaar.

Download de volledige tekst van het:
Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980

Mijn kind is ontvoerd, waar kan ik terecht voor hulp?

Wanneer uw kind ontvoerd is kunt u contact met ons opnemen.

Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Wij bieden kosteloos advies, begeleiding en voorlichting.  We bespreken de mogelijkheid van mediation. Waar nodig verwijzen  wij u door naar derden die u verder kunnen helpen. Denk hierbij aan een doorverwijzing naar de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, advocaten in binnen en buitenland of indien nodig de politie.

Is internationale kinderontvoering strafbaar?

Het kan strafbaar zijn. Het hangt af van de rechtsregels in de landen waar het kind van of naar is meegenomen.

In Nederland is internationale kinderontvoering strafbaar gesteld in onttrekking aan het gezag (art. 279 Wetboek van Strafrecht). Als een ouder zonder gezag, of bij gezamenlijk gezag zonder toestemming van de andere ouder of de bevoegde rechter, het kind heeft meegenomen van of naar Nederland, dan kan bij de politie aangifte door de andere ouder gedaan worden van internationale kinderontvoering.

Voor de vraag of internationale kinderontvoering in het andere land strafbaar is, kunt u contact opnemen met een advocaat van het betreffende land. Het Centrum IKO heeft contactgegevens van buitenlandse advocaten die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken. Mocht u meer informatie, advies of een advocaat nodig hebben, neem dan contact met ons op.


Omgang en bezoek

Ik wil contact of omgang met mijn kind in het buitenland, hoe regel ik dat?

Het Centrum IKO kan u advies en voorlichting geven over de mogelijkheden om een internationale omgangsregeling met uw kind te verzoeken. Ten eerste kunt u samen met de andere ouder  proberen een oplossing te vinden waar jullie beiden achter staan, bijvoorbeeld via mediation. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Mediation Bureau om de mogelijkheden te bespreken. Ten tweede kunt u een verzoek tot internationale omgang indienen bij de Centrale autoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de indiening van het verzoek dient u een aanvraagformulier invullen. De centrale autoriteiten hebben de verplichting om samen te werken en ervoor te zorgen dat het omgangsrecht op goede wijze kan worden uitgeoefend. Uw derde mogelijkheid is om rechtstreeks te procederen in het land waar uw kind woont. Hierbij is het essentieel dat geen enkele onduidelijkheid bestaat over de juridische verblijfplaats van uw kind. Om te bespreken welke mogelijkheid het beste bij u past, kunt u contact opnemen met het Centrum IKO voor advies op maat.
Dreiging en preventie

Ik heb een vermoeden dat mijn partner mijn kind naar het buitenland wil ontvoeren, wat kan ik doen?
Wanneer u bang bent dat uw kind meegenomen wordt naar het buitenland is het belangrijk om te kijken wat er in uw situatie feitelijk aan de hand is. Het Centrum IKO maakt een verschil tussen de angst en een reëel risico op een internationale kinderontvoering. Bij een mogelijk dreigende kinderontvoering spelen veel factoren een rol. Het is prettig de situatie telefonisch te bespreken om een beeld te krijgen van de hechting van de vertrekkende ouder. De nuances in uw verhaal en het specifiek toegespitste advies krijgen meer ruimte in een telefonisch gesprek, waar wij de tijd voor nemen. U kunt het Centrum IKO telefonisch bereiken via het telefoonnummer 088-800.9000 tussen 9.30 en 16.30 uur en via het e-mailadres [email protected]

U kunt altijd contact opnemen met het Centrum IKO om uw situatie te bespreken.


Toestemming voor vakantie

Mag ik met mijn kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder naar het buitenland op vakantie gaan?
Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee (KMar) besteedt aan de grens, naast de reguliere controle op grond van de Schengengrenscode, ook bijzondere aandacht aan al dan niet begeleide minderjarigen aan de grens. Als het een begeleide minderjarige betreft, wordt gecontroleerd of die begeleidende volwassene(n) het ouderlijk gezag heeft/hebben. In het bijzonder indien het 1 begeleider betreft, in dat geval wordt verder onderzoek uitgevoerd, om vast te stellen dat de (andere) gezaghebbende ouder toestemming geeft voor de uitreis. Dit doet de KMar om internationale kinderontvoering tegen te gaan. 

Het Centrum Internationale Kinderontvoering heeft in samenwerking met de KMar en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een formulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” ontwikkeld. Met behulp van dit formulier kunt u de toestemming voor het reizen met de minderjarige aantonen.


 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)
 • Gebruikershandleiding formulier NL / ENGMeest voorkomende samenlevings- of reissituaties:
- Ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag reist alleen met kind
- Ouder met alleen het ouderlijk gezag (eenhoofdig) reist met kind
- Ouder zonder ouderlijk gezag reist alleen met kind
- Ouder overleden
- Moet ik toestemming geven als mijn minderjarige kind met een andere volwassene dan de ouder(-s) met gezag op reis gaat?
- Hoe kan ik toestemming geven als mijn minderjarige kind alleen reist, zonder ouder of andere volwassene?
- Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag.

- Wanneer hoef ik geen toestemmingsformulier in te vullen als mijn minderjarige kind naar het buitenland reist?

 

 

U kunt hieronder lezen welke samenlevings- of reissituatie voor u van toepassing is. Voor advies op maat, staat het Centrum IKO u graag te woord via telefoonnummer 088-8009000:

De gemeente waar het kind ingeschreven staat kan voor het kind geen internationaal uittreksel met oudergegevens afgeven. Wat moet ik doen?

Bij sommige gemeentes kunt u alleen een standaard uittreksel basisregistratie personen (BRP) opvragen. Bij andere gemeentes kunt u ook een uittreksel met aanvullende gegevens (zoals met oudergegevens) krijgen. Mocht uw gemeente geen internationaal uittreksel met aanvullende gegevens kunnen afgeven, dan kunt u als alternatief een internationale geboorteakte opvragen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Dit kan bij het loket burgerzaken (soms afspraak nodig) of door in te loggen met uw DigiD op de gemeente website, u kunt dan een geboorteakte aanvragen van uw kind(-eren) en de optie aanvinken 'in meerdere talen'. Dit is een eenmalige aanschaf, deze internationale geboorteakte kunt u gebruiken tot de kinderen 18 jaar zijn, omdat ouders niet wijzigen. De kosten hiervoor zijn gemiddeld genomen € 12,95 per akte.

Hoe recent moeten het uittreksel gezagsregister en internationaal uittreksel Basisregistratie Personen zijn?

Een uittreksel BRP heeft in principe geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Omdat u met het uittreksel de huidige situatie aan wilt tonen, kunt u ervanuit gaan dat een uittreksel dat tot drie maanden oud is een recent uittreksel is.

Ik heb al jaren geen contact met de andere gezaghebbende ouder. Wat kan ik nu doen als ik met mijn minderjarige kind op vakantie wil?

Als u met uw minderjarig kind op vakantie wilt, heeft u in principe de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Dit kan lastig zijn, als u al langere tijd geen contact heeft met deze ouder. U kunt overwegen om de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie te vragen in een kortgedingprocedure. Voor meer informatie over deze procedure en eventuele alternatieven vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen voor advies op maat.

Wat is een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een internationaal uittreksel is een normaal uittreksel BRP met daarop een aantal buitenlandse vertalingen. Dit is altijd een combinatie van meerdere talen. Er zijn twee versies:

  • uittreksel in het Nederlands, met vertalingen naar het Engels, Frans en Duits
  • uittreksel in het Nederlands, met vertalingen naar het Spaans, Italiaans en Turks
Moeten reizigers het formulier ook in het Engels invullen en meenemen?

U kunt zelf kiezen of u het Nederlandse of het Engelse formulier meeneemt. Op beide formulieren staat dezelfde informatie. U kunt ook het Nederlandse formulier naast het Engelse formulier leggen, als dat het invullen van het Engelse formulier gemakkelijker maakt.

Vanzelfsprekend is het Engelse formulier beter leesbaar voor buitenlandse grensbewakingsbeambten.

Moet (de handtekening op) het toestemmingsformulier gelegaliseerd worden?

Nee, (de handtekening op) het toestemmingsformulier hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon ter verificatie van de handtekening is voldoende.

Is het gezagsregister van toepassing bij gehuwden?

Nee, het gezagsregister is niet van toepassing bij gehuwden.

Het centraal gezagsregister is een register waarin rechtsfeiten met betrekking tot het gezag worden bijgehouden. In dit register worden kinderen opgenomen over wie het gezag anders is geregeld dan de wet voorschrijft. Over kinderen die binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van hun ouders geboren worden hebben hun ouders automatisch volgens de wet het ouderlijk gezag. Deze kinderen staan niet in het gezagsregister.

Als de ouders niet gehuwd zijn en zij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben aangevraagd, dan staat het kind wel in het gezagsregister. Ook als de rechter een beslissing over het gezag of de voogdij heeft genomen, staat het kind wel in het gezagsregister.

Wat is ouderlijk gezag
Als u gezag heeft over een kind bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U heeft vrijwel altijd een onderhoudsplicht waardoor u, eventueel samen met andere onderhoudsplichtigen, de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen. Ook beheert u het geld en spullen van het kind en bent u zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.

Ouderlijk gezag door 1 of 2 ouders
Als 1 of 2 ouders het gezag over een kind hebben, spreken we van 'ouderlijk gezag'.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Ouders die getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen automatisch samen het gezag over kinderen die worden geboren.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap
De moeder van het kind krijgt meestal automatisch het gezag. Als de vader gezag wil, en hij is niet getrouwd met de moeder en heeft ook geen geregistreerd partnerschap met haar, moet hij samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen. Als de moeder geen toestemming geeft, kan de vader bij de rechter een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen.

Scheiden
Als ouders scheiden of uit elkaar gaan houden ze samen het gezag.

 Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag#831cbace-4268-4a33-a625-96f23fba104f3
Wanneer hoef ik geen toestemmingsformulier in te vullen als mijn minderjarige kind naar het buitenland reist?

U hoeft het formulier 'toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland' niet in te vullen als uw minderjarige kind reist met beide ouders die het ouderlijk gezag hebben.

Let op: Voor het kunnen aantonen dat een kind daadwerkelijk met zijn/haar beide ouders reist, kan het handig zijn om een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens mee te nemen.

Als u eenhoofdig gezag heeft en met uw kind reist, hoeft u geen toestemmingsformulier in te laten vullen. Wel is het verstandig om papieren mee te nemen die het eenhoofdig gezag aantonen. Zie informatie ouder met alleen het ouderlijk gezag.
Moet ik toestemming geven als mijn minderjarige kind met een andere volwassenen dan de ouder(-s) met gezag op reis gaat?

Ja, dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie met opa, oma, ander familielid, vriendje, vriendinnetje of een schoolreis.


Toestemming door invullen formulier

Als uw kind met opa, oma of de ouders van een vriendje naar het buitenland gaat is bij controle het aantonen van de toestemming van de gezaghebbende ouder(-s) verplicht. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG) kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en dit ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.
Heb ik toestemming nodig als ik met mijn minderjarige pleegkind op vakantie ga?

Wilt u met uw minderjarige pleegkind (tot 18 jaar) op vakantie, dan moet u aantonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling met de voogdij of van de ouder(s) met het gezag.

Toestemming nodig van instelling of van de gezaghebbende ouder(s)

Indien een instelling de voogdij heeft over een minderjarig kind en u reist met uw pleegkind naar het buitenland, dient u aan te tonen dat u hiervoor toestemming heeft van de instelling.

Is uw pleegkind vrijwillig geplaatst? Dan is voor het reizen met uw pleegkind toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag. Het toestemmingsformulier “Reizen met een minderjarige naar het buitenland” NL / ENG kan u daarbij helpen.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult u met de tekenbevoegde van de instelling die de voogdij heeft of de gezaghebbende ouder(s) het toestemmingsformulier in en deze ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere pleegkinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Documenten die u meeneemt:

 • Verklaring toestemming voor vakantie (voorbeeldformulier NL / ENG)
 • Kopie paspoort of identiteitskaart van de tekenbevoegde van de instelling of de gezaghebbende ouder(s) die toestemming geeft (geven) ter verificatie van de handtekening.
 • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens
 • Eventueel recent uittreksel gezagsregister.
 • Eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang.
Hoe kan ik toestemming geven als mijn minderjarige kind alleen reist, zonder ouder of volwassenen?
Reist uw minderjarige kind alleen naar het buitenland? Dan moet uw kind kunnen aantonen dat het toestemming heeft van de gezaghebbende ouder(s). Het formulier ‘Toestemming reizen minderjarige naar het buitenland’ NL / ENG, is hiervoor een geschikt hulpmiddel. Bij begeleidende persoon vult u 'reist alleen' of 'travelling alone'.
Hoe maak ik een veilige kopie van een paspoort of identiteitsbewijs?

Een kopie van het paspoort van de toestemming gevende persoon is nodig om de handtekening om het toestemmingsformulier te verifiëren. Voor een veilige kopie kunt u op de kopie schrijven: “Kopie. Uitsluitend afgegeven ten behoeve van toestemming voor vakantie.” met daarbij uw handtekening en de datum. Dan is het doel waarvoor u een kopie hebt afgegeven duidelijk. U kunt het Burgerservicenummer (BSN) op de kopie doorhalen.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

U bent overigens niet verplicht om een kopie af te geven.

Het paspoort / identiteitsbewijs is verlopen van de toestemming gevende persoon. Maakt dat uit?
Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de toestemming gevende persoon is nodig om de handtekening om het toestemmingsformulier te verifiëren. Daarvoor is het niet nodig dat het paspoort of het identiteitsbewijs nog geldig is.
Welke aanvullende documenten meegenomen kunnen worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wat wordt bedoeld met persoonlijke situatie?
Met uw persoonlijke situatie wordt bedoeld of u getrouwd bent of niet, of u gezag heeft over uw kind of niet, of er sprake is van voogdij. Voor meer uitleg over welke aanvullende documenten u kunt meenemen kunt u het stroomschema van de Verwijzer Toestemming en Aanvullende Documenten volgen.
Ik wil met mijn kind op vakantie naar de andere ouder in het buitenland. Bestaat er een kans dat mijn kind en ik niet meer kunnen terugkeren naar Nederland?
In sommige landen bestaat de mogelijkheid om een uitreisverbod te laten uitvaardigen. Het is afhankelijk van uw situatie en van de rechtsregels van het land. Neem voor informatie en uitleg over uw situatie contact met ons op.

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA -Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europess netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais