FAQ (Veelgestelde Vragen)

Centrale Autoriteit

Ik heb een brief van de Centrale autoriteit ontvangen, wat nu?

U heeft een brief ontvangen van de Centrale autoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wellicht bent u hiervan geschrokken en wilt u weten wat u nu moet doen. In deze brief kunnen verschillende dingen staan. U kunt worden verzocht tot vrijwillige terugkeer van uw kind naar het land van waaruit het is meegenomen of u kunt een verzoek ontvangen om mee te werken aan de totstandkoming van een internationale omgangsregeling. De andere ouder van uw kind heeft het verzoek ingediend, meestal is dit juridisch gezien gebaseerd op het Haags Kinderontvoeringsverdrag waarin zowel internationale kinderontvoering als internationale omgang worden geregeld. Het Centrum IKO kan u uitleg geven over wat u kunt verwachten, over de verschillende procedures en wat u kunt doen. Tevens kan het Centrum IKO u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, die ervaring heeft met kinderontvoeringszaken, zowel in Nederland als in het buitenland. Het Centrum IKO denkt graag met u mee, dus neem contact op voor advies op maat.

Waarin verschilt de Centrale autoriteit van het Centrum IKO?

Centrum Internationale Kinderontvoering:

 

Organisatie

Het Centrum IKO heeft tot taak een ieder bij te staan met advies, begeleiding, voorlichting en mediation, die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos contact opnemen, wel zijn de telefoonkosten voor uw rekening. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis, daar waar het om Internationale kinderontvoering gaat. Zij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee met aandacht voor het belang van uw kind. Het Centrum IKO is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.30 tot 16.30 uur. In noodgevallen is het Centrum IKO 24 uur per dag bereikbaar.

 

Expertise

Het Centrum IKO is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken, waarbij één van de ouders het kind over de grens heeft meegenomen of heeft achtergehouden.

De medewerkers beantwoorden vragen op het gebied van internationale kinderontvoering en internationaal familierecht in ieder geval:

•        Internationale kinderontvoering

•        Dreigende internationale kinderontvoering

•        Toestemming voor vertrek

•        Internationale omgangsregeling

•        Crossborder mediation

De medewerkers kunnen ouders ook behulpzaam zijn bij het invullen van het aanvraagformulier waarmee een verzoek tot teruggeleiding van een ontvoerd kind kan worden ingediend bij de Centrale autoriteit of waarmee een verzoek voor internationale omgang met uw kind kan worden ingediend.

Daarnaast kan het Centrum IKO u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten in binnen- en buitenland en andere relevante professionals.

Het Mediation Bureau is onderdeel van het Centrum IKO en coördineert de crossborder mediations bij internationale kinderontvoering, internationale omgang en toestemming voor vertrek. Crossborder mediation biedt ouders de mogelijkheid om overeenstemming te bereiken over de verblijfplaats van het kind en/of afspraken te maken over een internationale zorg- en omgangsregeling. Er wordt gewerkt met een uniek ‘pressure cooker’ model, waarbij ouders onder begeleiding van twee ervaren crossborder mediators, binnen maximaal drie sessies van drie uur aan een oplossing werken. Hierdoor hebben ouders en kind snel duidelijkheid. Zie de brochure van het Mediation Bureau in het Nederlands en Engels.

 

De Centrale autoriteit:

 

Organisatie

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (verder: Centrale autoriteit) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Centrale autoriteit voert namens de Minister van Justitie en Veiligheid de taken uit die voortvloeien uit het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De taken en bevoegdheden van de Centrale autoriteit zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering. Daarnaast geeft de Centrale autoriteit uitvoering aan de verplichtingen onder de Europese Verordening Brussel II bis. en het Haags Kinderbeschermingsverdrag. De werkzaamheden van de Centrale autoriteit bestaan uit:

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde of achtergehouden kinderen;

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van verzoeken om internationale omgang;

•        het behandelen, beoordelen en doorgeleiden van zorgmeldingen en verzoeken om informatie in het kader van internationale kinderbescherming;
•        het voeren van regie op de keten van internationale kinderontvoering.

De Centrale autoriteit van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 10:00 tot 12:30 uur. Het telefoonnummer is +31 (0)70 370 62 52.

 

Expertise

De Centrale autoriteit heeft een stelselverantwoordelijkheid, waarbij faciliteren, verwijzen en informeren sleutelwoorden zijn. De Centrale autoriteit heeft kennis van de wet- en regelgeving, de relevante verdragen en de Verordening Brussel IIbis. Bij ontvoering van het kind naar het buitenland stuurt zij het verzoek naar de Centrale autoriteit van het land waar het kind zich bevindt. Zij houdt vervolgens de achtergebleven ouder in Nederland op de hoogte van alle ontwikkelingen van zijn of haar zaak. Bij inkomende verzoeken (waarbij het kind naar Nederland is meegenomen) informeert de Centrale autoriteit de meenemende ouder die zich in Nederland bevindt over het verzoek van de andere achtergebleven ouder, waarbij de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer van het kind als uitgangspunt wordt genomen. Voor het bereiken van vrijwillige terugkeer, is crossborder mediation een goed bruikbaar instrument.


Centrum IKO

Zijn er bij het Centrum IKO advocaten werkzaam die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken?
Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam, geen advocaten. Wij hebben wel contact met advocaten die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken, zowel in Nederland als het buitenland. Mocht u een advocaat nodig hebben, neemt u dan contact met ons op voor een advocaat in uw regio.
Wat kan het Centrum IKO voor mij betekenen?

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering zijn juristen werkzaam. Zij bieden actuele informatie, advies en begeleiding aan ouders, overige betrokkenen en aan degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met een (dreigende) internationale kinderontvoering. Wij geven algemene informatie over zaken die met internationale kinderontvoering te maken hebben en specifieke informatie en advies gericht op uw persoonlijke situatie. Deze informatie is onpartijdig.

Telefoongesprekken en contacten zijn strikt vertrouwelijk. Wij houden ons aan de wetgeving op de privacy.

Wij treden niet op als procesvertegenwoordiger of advocaat. Wel kunnen wij u begeleiden en indien nodig doorverwijzen naar een advocaat of bemiddelaar.
Neemt u hiervoor contact met ons op.


Instellingen

Wat kan de politie voor mij betekenen?
De politie kan als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering verschillende dingen voor u doen. Bijvoorbeeld een aangifte opnemen van onttrekking aan het gezag of een aantekening maken in het dagrapport van een dreigende ontvoering. Meer informatie hierover en wat de gevolgen zijn vindt u op: Politie.
Wat kan een ambassade/consulaat voor mij betekenen?
De Nederlandse ambassade en consulaten beschermen en behartigen de belangen van Nederlanders in het buitenland. U kunt contact opnemen met de Centrale autoriteit of neem contact met ons op.

Voor meer informatie over de Nederlandse ambassade: www.mfa.nl

Wilt u specifieke informatie over de Nederlandse ambassade in een bepaald land klik dan op Landeninformatie.


Internationale kinderontvoering

Wat is internationale kinderontvoering?

Er is sprake van internationale kinderontvoering als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder. Ongeoorloofd betekent in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had, of zonder toestemming van de andere ouder.

Het belangrijkste verdrag dat ziet op internationale kinderontvoering is het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Dit verdrag is van toepassing op kinderen jonger dan 16 jaar.

Download de volledige tekst van het:
Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980

Mijn kind is ontvoerd, waar kan ik terecht voor hulp?

Wanneer uw kind ontvoerd is kunt u contact met ons opnemen.

Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie.

Wij bieden kosteloos advies, begeleiding en voorlichting.  We bespreken de mogelijkheid van mediation. Waar nodig verwijzen  wij u door naar derden die u verder kunnen helpen. Denk hierbij aan een doorverwijzing naar de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, advocaten in binnen en buitenland of indien nodig de politie.

Is internationale kinderontvoering strafbaar?

Het kan strafbaar zijn. Het hangt af van de rechtsregels in de landen waar het kind van of naar is meegenomen.

In Nederland is internationale kinderontvoering strafbaar gesteld in onttrekking aan het gezag (art. 279 Wetboek van Strafrecht). Als een ouder zonder gezag, of bij gezamenlijk gezag zonder toestemming van de andere ouder of de bevoegde rechter, het kind heeft meegenomen van of naar Nederland, dan kan bij de politie aangifte door de andere ouder gedaan worden van internationale kinderontvoering.

Voor de vraag of internationale kinderontvoering in het andere land strafbaar is, kunt u contact opnemen met een advocaat van het betreffende land. Het Centrum IKO heeft contactgegevens van buitenlandse advocaten die ervaring hebben met internationale kinderontvoeringszaken. Mocht u meer informatie, advies of een advocaat nodig hebben, neem dan contact met ons op.


Omgang en bezoek

Ik wil contact of omgang met mijn kind in het buitenland, hoe regel ik dat?

Het Centrum IKO kan u advies en voorlichting geven over de mogelijkheden om een internationale omgangsregeling met uw kind te verzoeken. Ten eerste kunt u samen met de andere ouder  proberen een oplossing te vinden waar jullie beiden achter staan, bijvoorbeeld via mediation. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Mediation Bureau om de mogelijkheden te bespreken. Ten tweede kunt u een verzoek tot internationale omgang indienen bij de Centrale autoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de indiening van het verzoek dient u een aanvraagformulier invullen. De centrale autoriteiten hebben de verplichting om samen te werken en ervoor te zorgen dat het omgangsrecht op goede wijze kan worden uitgeoefend. Uw derde mogelijkheid is om rechtstreeks te procederen in het land waar uw kind woont. Hierbij is het essentieel dat geen enkele onduidelijkheid bestaat over de juridische verblijfplaats van uw kind. Om te bespreken welke mogelijkheid het beste bij u past, kunt u contact opnemen met het Centrum IKO voor advies op maat.
Dreiging en preventie

Ik wil met mijn kind op vakantie naar de andere ouder in het buitenland. Bestaat er een kans dat mijn kind en ik niet meer kunnen terugkeren naar Nederland?
In sommige landen bestaat de mogelijkheid om een uitreisverbod te laten uitvaardigen. Het is afhankelijk van uw situatie en van de rechtsregels van het land. Neem voor informatie en uitleg over uw situatie contact met ons op.
Ik heb een vermoeden dat mijn partner mijn kind naar het buitenland wil ontvoeren, wat kan ik doen?
Wanneer u bang bent dat uw kind meegenomen wordt naar het buitenland is het belangrijk om te kijken wat er in uw situatie feitelijk aan de hand is. Het Centrum IKO maakt een verschil tussen de angst en een reëel risico op een internationale kinderontvoering. Bij een mogelijk dreigende kinderontvoering spelen veel factoren een rol. Het is prettig de situatie telefonisch te bespreken om een beeld te krijgen van de hechting van de vertrekkende ouder. De nuances in uw verhaal en het specifiek toegespitste advies krijgen meer ruimte in een telefonisch gesprek, waar wij de tijd voor nemen. U kunt het Centrum IKO telefonisch bereiken via het telefoonnummer 088-800.9000 tussen 9.30 en 16.30 uur en via het e-mailadres [email protected]

U kunt altijd contact opnemen met het Centrum IKO om uw situatie te bespreken.


Toestemming voor vakantie

Waar kan ik de aanvullende documenten aanvragen?
  • Een (internationaal) uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met oudergegevens vraagt u aan bij de gemeente waar het kind woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont;
  • Een (internationale) geboorteakte van het kind vraagt u aan bij de gemeente waar het kind is geboren;
  • Een uittreksel van de gemeentelijke BRP van een volwassene vraagt u aan bij de gemeente waar de volwassene woont. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont;
  • Een uittreksel van het gezagsregister kunt u aanvragen bij elke rechtbank. Dit uittreksel is kosteloos. Kijk op de website van de rechtspraak voor meer informatie: https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister.
Wat kan ik doen als de gezaghebbende ouder(s) geen toestemming geeft/geven?
Indien de gezaghebbende ouder(s) geen toestemming geeft/geven voor het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland, kan bij de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie worden gevraagd. Dit kan via een kort geding procedure. Voor meer informatie over deze procedure kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
De gemeente kan geen internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met oudergegevens afgeven. Wat moet ik doen?

Indien uw gemeente geen internationaal uittreksel BRP met aanvullende gegevens kunnen afgeven, dan kunt u als alternatief een internationale geboorteakte opvragen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Hier zijn kosten aan verbonden. Het bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Dit is een eenmalige aanschaf. De internationale geboorteakte kunt u gebruiken tot de kinderen 18 jaar zijn, omdat de ouders van een kind in de meeste gevallen niet wijzigen.

Hoe recent moeten het uittreksel gezagsregister en internationaal uittreksel Basisregistratie Personen zijn?

Met een uittreksel gezagsregister wilt u de huidige gezagssituatie aantonen. Daarom adviseren wij u om dit uittreksel recent te houden. Dit betekent dat het uittreksel niet ouder is dan 3 maanden.

Een uittreksel BRP heeft in principe geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel op wanneer het uittreksel is gemaakt. Omdat de ouders van een kind in de meeste gevallen niet wijzigen, kunt u dit uittreksel blijven gebruiken tot het kind 18 jaar is.

Ik heb al jaren geen contact met de andere gezaghebbende ouder. Wat kan ik nu doen als ik met mijn minderjarige kind op vakantie wil?

Als u met uw minderjarig kind op vakantie wilt, heeft u in principe de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Dit kan lastig zijn, als u al langere tijd geen contact heeft met deze ouder. U kunt overwegen om de rechter om vervangende toestemming voor de vakantie te vragen in een kortgedingprocedure. Voor meer informatie over deze procedure en eventuele alternatieven vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen voor advies op maat.

Moeten reizigers het formulier ook in het Engels invullen en meenemen?
U kunt zelf kiezen of u het Nederlandse of het Engelse formulier meeneemt. Op beide formulieren staat dezelfde informatie. U kunt ook het Nederlandse formulier naast het Engelse formulier leggen, als dat het invullen van het Engelse formulier gemakkelijker maakt. Vanzelfsprekend is het Engelse formulier beter leesbaar voor buitenlandse grensbewakingsbeambten.
Moet (de handtekening op) het toestemmingsformulier gelegaliseerd worden?
Nee, (de handtekening op) het toestemmingsformulier hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een kopie van een paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggever is voldoende ter verificatie van de handtekening.
Hoe maak ik een veilige kopie van een paspoort/ID-kaart/rijbewijs?

Een kopie van een paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggever is nodig om de handtekening op het toestemmingsformulier te verifiëren. Voor een veilige kopie kunt u op de kopie schrijven: “Kopie. Uitsluitend afgegeven ten behoeve van toestemming voor vakantie.” met daarbij uw handtekening en de datum. Dan is het doel waarvoor u een kopie hebt afgegeven duidelijk en kan de kopie niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt andere gegevens, zoals het Burgerservicenummer (BSN), op de kopie doorhalen, zolang de naam en handtekening nog goed zichtbaar zijn. Het is ook mogelijk om een veilige kopie te maken met behulp van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs.

Maakt het uit dat een paspoort/ID-kaart/rijbewijs is verlopen?

Een kopie van een paspoort/ID-kaart/rijbewijs van de toestemminggevers is nodig om de handtekening op het toestemmingsformulier te verifiëren. Daarvoor is het niet nodig dat een paspoort/ID-kaart/rijbewijs nog geldig is.Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais