ANBI

Centrum Internationale Kinderontvoering heeft een ANBI status
Het Centrum Internationale Kinderontvoering is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hoeft Centrum Internationale Kinderontvoering geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt in het kader van het algemeen belang. Het voordeel voor Centrum Internationale Kinderontvoering om als ANBI aangemerkt te zijn, geeft toegang tot fiscale faciliteiten voor haar donateurs en of erflaters.

U kunt uw donatie overmaken naar de rekening van het Centrum Internationale Kinderontvoering te Hilversum, NL09 INGB 0000 20 80 20.

 

Donateurs en erflaters
Wanneer een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

 

Sponsoring door bedrijven
Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI's. Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen.

 

Centrum Internationale Kinderontvoering voldoet als ANBI aan de eisen van de Belastingdienst naar en heeft daardoor toegang tot de bovengenoemde faciliteiten.

 

ANBI-registratiegegevens
Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering
RSIN-nummer:  821643149
Contactgegevens
Bestuursleden
Beleidsplan

Het beloningsbeleid is volgend aan de CAO voor het omroepspersoneel
Doelstelling
Jaarverslag

Financiële verantwoording
Klachtenprocedure

U kunt uw donatie overmaken naar de rekening van het Centrum Internationale Kinderontvoering te Hilversum, NL09 INGB 0000 20 80 20.

 

 

Het Centrum Internationale Kinderontvoering hecht veel waarde aan het juist en volledig informeren van een ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Dit doen wij zowel via publicaties op onze website als via het persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon. In onze persoonlijke adviseringen baseren we ons op de informatie die met ons gedeeld is. Mochten deze adviezen of uitingen op de website ondanks alle betrachte zorgvuldigheid voor u aanleiding geven tot het indienen van een klacht, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. U kunt zich hiervoor wenden tot de directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering, dhr. mr. C. Çörüz. U kunt de directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering bereiken via het e-mailadres [email protected] of per post op het volgende adres:

 

Centrum Internationale Kinderontvoering

t.a.v. dhr. mr. C. Çörüz

Postbus 2006

1200 CA Hilversum

Onze initiatieven

Website

Mediation bureau

Door middel van crossborder mediation kunnen ouders onder begeleiding van gedragswetenschappelijke en juridische mediators tot een oplossing komen welke het meest recht doet aan hun kind.
Website

LEPCA

Centrum IKO heeft LEPCA - Lawyers in Europe focusing on Parental Child Abduction – ontwikkeld, een Europees netwerk van internationale kinderontvoeringsadvocaten.
Website

116000 Hulplijn vermiste kinderen

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in 27 Europese landen beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen. Ook kunt u bellen als u een vermist kind hebt gezien of als je zelf bent weggelopen. De 116000 Hulplijn biedt begeleiding aan achterblijvers na een vermissing. Dankzij het sterke Europese netwerk biedt de 116000 Hulplijn extra mogelijkheden bij grensoverschrijdende vermissingen van kinderen.
eWELL

EWELL

Binnen de EU worden jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Het Centrum IKO participeert in een Europees onderzoek naar de gevolgen voor de kinderen.

Samenwerking & Partners


Ministerie van Veiligheid en Justitie – Centrale autoriteit • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Rechtbank Den Haag - Bureau Liaisonrechter Internationale Kinderontvoering • Diverse Nationale Politie eenheden • Het Openbaar Ministerie • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld • Landelijk Bureau Vermiste Personen • Koninklijke Marechaussee • Raad voor Rechtsbijstand • Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) • Vereniging voor Internationale kinderontvoeringsadvocaten • Bureaus Jeugdzorg • Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Internationaal:
Childfocus Brussel, België • Mikk, Mediation Bureau Berlijn, Duitsland • Missing Children Europe,(MCE) en al haar 26 partnerorganisatie • Itaka, Polen • Lasteabi, Estland • Fundacion Anar, Spanje • ISS International • LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction • European Network of International family Mediators
Uw waardevolle gift is aftrekbaar. Wij waarderen uw gift zeer en danken u hartelijk voor uw hulp om ons werk voort te zetten.
English Espagnol Francais